Ústav molekulárnej biomedicíny na univerzite Komenského v Bratislave

20.02.2021

Ústav Molekulárnej Biomedicíny LF UK

Spoločné pracovisko Lekárskej fakulty UK a Biomedicínskeho centra SAV

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, tel. +421-2-59357-371, fax: +421-2-59357-631

imbm@imbm.sk, https://www.imbm.sk

Mgr. Mária Suchoňová, PhD., maria.suchonova@imbm.sk

V Bratislave 29.1.2021

Vec: Odporúčací list pre Paulínu Vicenovú

Je mi potešením napísať tento odporúčací list pre Paulínu Vicenovú na podporu jej žiadosti na získanie finančnej podpory pre štúdium na University of Oxford.

Pôsobím ako vedecko výskumný pracovník na Ústave Molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte, Univerzity Komenského v Bratislave. Paulína Vicenová u nás vo svojom voľnom čase absolvovala stáž, počas ktorej sme spoločne pracovali na projekte zameranom na štúdium antimikrobiálneho efektu plazmou aktivovanej vody na rôzne kmene baktérií. Paulína mala veľký záujem učiť sa nové veci, čo sa odzrkadľovalo aj na jej príprave, vytrvalom štúdiu nových publikácií zaoberajúcich sa spomínanou problematikou a množstvom nápadov s ktorými pravidelne prichádzala na náš ústav.

Okrem práci v laboratóriu sa Paulína taktiež zúčastňovala na pravidelných stretnutiach v rámci nášho ústavu, kde sme preberali výsledky našej práce, ako aj na pravidelných journal kluboch, počas ktorých prezentujeme a diskutujeme výsledky najnovších vedeckých publikácií.

Paulína Vicenová ukazuje veľké nadšenie pre svoju prácu, veľmi sa teší príležitosti spolupracovať na vedeckých projektoch, je veľmi iniciatívna, flexibilná a zodpovedná. Vzhľadom na dlhšie obdobie, počas ktorého som mala možnosť s Paulínou Vicenovou spolupracovať a som svedkom jej pokroku vo vedeckej oblasti môžem s istotou povedať, že štúdium na University of Oxford je pre ňu a pre získanie jej ďalších odborných znalostí výbornou príležitosťou. Verím, že to pre ňu bude základom do budúcnosti pre úspešnú vedeckú kariéru. Preto ju plne odporúčam pre získanie finančnej podpory (štipendia?) a verím, že svojou usilovnosťou počas svojho štúdia nadobudne hodnotné vedomosti a skúsenosti pre jej následné úspešné uplatnenie sa v praxi.

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií som Vám plne k dispozícii.

S pozdravom

Mgr. Mária Suchoňová, PhD. 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky